Obchodní podmínky

Obchodní podmínky služby EET brána

Provozovatelem služby EET brána je IČ 02846136 se sídlem 747 23 Bělá 18. Služba běží na fyzických serverech společnosti GODS, s r.o. umístěných v ČR.

Provozovatel nabízí službu brána pro elektronickou evidenci tržeb – na základě přijatých notifikací z externí platební brány eviduje provedenou tržbu u správce daně.

Služba je nabízena za cenu definovanou v elektronickém obchodě na stránce www.eetbrana.cz. Objednávkou a úhradou platby za službu zákazník souhlasí s těmito podmínkami.

Platba za službu je na principu předplaceného období, objednávkou a úhradou platby získává zákazník oprávnění používat službu po uvedenou dobu. Doba platnosti služby se počítá na kalendářní měsíce. Pokud zákazník službu v daném měsíci nevyužije, měsíční poplatek se neúčtuje. Pro nové zákazníky je měsíc první aktivace služby zdarma.

Provozovatel se zavazuje vynaložit veškeré přiměřené úsilí k zabezpečení bezporuchového provozu služby. Dostupnost a stav služby jsou monitorovány s pomocí automatizovaných nástrojů.

Provozovatel neodpovídá za škody, které by mohly uživateli vzniknout při používání služby, zejména neodpovídá za úplnost tržeb evidovaných na portále správce daně.

Provozovatel neuchovává žádné osobní údaje, které by podléhaly zákonu o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). Všechny zákazníkem zadané a uchovávané údaje jsou určeny pouze vystavení faktury za služby a/nebo vyžadovány zákonem o elektronické evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.). O provedených platbách uchovává provozovatel pouze definované údaje požadované pro evidenci tržeb.  Žádné informace získané při provozu služby nejsou provozovatelem sdíleny s dalšími osobami ani  jinak komerčně využívány.

Provozovatel se zavazuje zabezpečit uložený EET certifikát, aby nemohlo dojít k jeho zneužití. Tuto povinnost má také zákazník podle § 16 Zákona o evidenci tržeb.

Provozovatel poskytne nezbytnou součinnost při kontrole zákazníka ze strany správce daně, zdůvodní případné výpadky služby či nesrovnalosti v evidovaných tržbách.

Případnou reklamaci vyúčtování nebo poskytované služby je možné poslat e-mailem na podpora@eetbrana.cz. Tuto reklamaci je nutné dle zákona uplatnit do dvou měsíců od data poskytnutí služby, jinak právo zanikne. Podle zákona 127/2005 Sb. §64 je provozovatel povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce od doručení reklamace.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat. O změnách budou zákazníci informováni e-mailem.

Tyto podmínky jsou uveřejněny na internetové stránce www.eetbrana.cz a jsou účinné od 6.2.2017.